Smluvní podmínky

Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen "obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese shop.hapex.cz (dále též jen "e-shop"), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (HAPex s.r.o., nám.E.F. Buriana 777/6a, Hradec Králové, 50004, IČ: 25918231, DIČ: CZ25918231) a kupujícího.
 2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též jen „občanský zákoník“), vztahujícími se k tzv. spotřebitelským smlouvám – Část čtvrtá, Díl 4 „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem“ - § 1810 a násl. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Veškeré citované právní předpisy se rozumí ve znění pozdějších předpisů.
 3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 4. Ta ustanovení obchodních podmínek, ve kterých není uvedeno výslovně, že se týkají spotřebitele nebo osoby, která není spotřebitelem, se vztahují na vztah prodávajícího se všemi kupujícími. Ta ustanovení obchodních podmínek, ve kterých je uvedeno, že se týkají spotřebitele, se vztahují pouze na vztah prodávajícího se spotřebitelem. Ta ustanovení obchodních podmínek, ve kterých je uvedeno, že se týkají osoby, která není spotřebitelem, se vztahují pouze na vztah prodávajícího s takovouto osobou.

Dodací podmínky a způsob platby

 1. Při objednávce materiálu o přepravní váze do 3 tun dopravu zboží zajišťuje prodávající na náklady kupujícího na určené místo dodání. Cena dopravy je počítána automaticky dle váhy materiálu a je uvedena v rámci každé konkrétní objednávky. Součástí objednávky kupujícího je i přeprava zboží, nikoli skládání. V případě objednávek o přepravní váze nad 3 tuny bude kupující kontaktován prodávajícím a cena a způsob dopravy bude dohodnuta individuálně. Materiál je prodáván pouze po ucelených kusech a baleních, tak jak je nabízeno v e-shopu.
 2. Pokud zboží není skladem, prodejce objednaný materiál se souhlasem kupujícího zajistí a termín dodání bude s kupujícím sjednán.
 3. Platba je možná předem na účet, v tomto případě bude zboží expedováno po úhradě. Dále je možnost platby na dobírku u objednávek do 10 000 Kč vč. DPH po individuální dohodě s prodávajícím, v tomto případě bude přiúčtován poplatek +30 Kč bez DPH. V případě osobního odběru, na pobočce je možná platba v hotovosti, převodem nebo kartou.

Reklamace, záruka

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho předání. Odchylky realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost dodané zboží prohlédnout.
 2. Rovněž tak skryté vady je kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí zboží. Výskyt vady musí být oznámen způsobem uvedeným níže v odst. 7 s uvedením druhu a rozsahu vad, případně s uvedením, jak se vada projevuje. Veškeré případné vady hoblovaných materiálů, včetně nesprávné vlhkosti, se považují za vady zjevné. Pokud zboží se zjevnými vadami začne kupující zpracovávat, nemůže mu být přiznána žádná práva z odpovědnosti za vady, náhrada škody vzniklá opracováním, montáží a povrchovou úpravou.
 3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (tzv. zákonná záruční doba) s výjimkami stanovenými zákonem (např. § 2167 občanského zákoníku). V případě uplatnění oprávněných nároků z vad dodá prodávající náhradní zboží, nebo poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající povaze a rozsahu vady
 4. Prodávající rozhodne o reklamaci vad zboží ze strany spotřebitele do tří pracovních dnů od jejího uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace vad ze strany spotřebitele, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 5. Kupující není oprávněn uplatnit nárok z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením nebo nevhodným skladováním zboží u kupujícího. Kupující bere na vědomí, že uskladněné zboží je nutné chránit před přímým slunečním svitem, vodou a vlhkem. Za vadu se nepovažuje opotřebení věci způsobené jejím užíváním.
 6. Pro rozsah odpovědnosti za vady a práva kupujícího, který není spotřebitelem, platí ustanovení Všeobecných obchodních podmínek společnosti HAPex s.r.o. ze dne 1.1.2020.
 7. Reklamaci je možné uplatnit v sídle firmy HAPex s.r.o. nám. E. F. Buriana 777/6a, Hradec Králové 50004 písemně nebo na emailu shop@hapex.cz.

Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

 1. Ustanovení tohoto oddílu V. odst. 1. až 7. obchodních podmínek se vztahují na ty nákupy v internetovém obchodě, kdy kupujícím je spotřebitel a byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (§ 1820 občanského zákoníku). Kupujícím se rozumí v níže uvedených ustanoveních tohoto oddílu V. odst. 1. až 7. spotřebitel. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Právo na takové odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel nemá v případě kupní smlouvy (i) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, (ii) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (iii) na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, (iiii) na dodávku zboží v dalších případech stanovených zákonem - § 1837 občanského zákoníku.
 2. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení, včetně ceny dopravy za dodání ke spotřebiteli.
 3. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí.
 4. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez originálních obalů (palubky a podlahovky) nebo je poškozené, má prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.
 7. Prodávající nehradí spotřebiteli náklady na vrácení zboží.
 8. Kupující, který není spotřebitelem má právo od kupní smlouvy odstoupit jen za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v ustanoveních nevztahujících se k spotřebitelským smlouvám a řídí se též Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti HAPex s.r.o. ze dne 1.1.2020.

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

 1. Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
 2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
 3. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
 4. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců, pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.
 4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Závěrečná ustanovení

 1. Název a hlavní charakteristika zboží, které prodávající v rámci e-shopu nabízí je uvedena u konkrétního produktu.
 2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu § 1820 občanského zákoníku, (tj. v případě nákupu prostřednictvím e-shopu náklady internetového připojení) nese kupující.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.
 4. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 5. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou tyto obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy a s vyslovením souhlasu s jejím obsahem kupujícím uvedeným v objednávce doručené prodejci.
 6. Skutečnost, že zboží lze na e-shopu objednat nemusí znamenat, že je zboží skladem. Pokud skladem nebude, bude kupující kontaktován prodávajícím a bude smluvena náhrada.
 7. Obrázky v e-shopu jsou pouze ilustrační.
 8. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu-spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.
 9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
 10. Informace k EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 11. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2020.
Aktuální informace,
akce a nabídky!
Sledujte nás na:
EUTR 995/2010 Control 2015
Provozovatelem webu je společnost HAPEX s.r.o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookies
Upravit nastavení
Přijmout vše