Smluvní podmínky

Obecná ustanovení

 1. Tyto Smluvní obchodní podmínky (dále též jen "obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese shop.hapex.cz (dále též jen "e-shop"), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího:

  HAPex s.r.o., nám. E. F. Buriana 777/6a, Hradec Králové, 50004, IČ: 25918231, DIČ: CZ25918231) E-mail hapex@hapex.cz, datová schránka ID xhh9prn, telefon +420 497 770 410.

  a kupujícího.

  Tyto Smluvní obchodní podmínky (obchodní podmínky) platí i pro nákup, kdy spotřebitel objednává zboží prostřednictvím telefonu nebo prostředku elektronické komunikace na dálku (např. e-mail), aniž by použil nákup v našem internetovém obchodě. V tomto případě se tyto obchodní podmínky použijí přiměřeně povaze tohoto objednání zboží.
 2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též jen „občanský zákoník“), vztahujícími se k tzv. spotřebitelským smlouvám – Část čtvrtá, Díl 4 „Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem“ - § 1810 a násl. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Veškeré citované právní předpisy se rozumí ve znění pozdějších předpisů.
 3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 4. Ta ustanovení obchodních podmínek, ve kterých není uvedeno výslovně, že se týkají spotřebitele nebo osoby, která není spotřebitelem, se vztahují na vztah prodávajícího se všemi kupujícími. Ta ustanovení obchodních podmínek, ve kterých je uvedeno, že se týkají spotřebitele, se vztahují pouze na vztah prodávajícího se spotřebitelem. Ta ustanovení obchodních podmínek, ve kterých je uvedeno, že se týkají osoby, která není spotřebitelem, se vztahují pouze na vztah prodávajícího s takovouto osobou.
 5. Ustanovení těchto obchodních podmínek obsahují též povinná sdělení, která je podnikatel povinen sdělit spotřebiteli před objednáním zboží dle § 1820, písm. b), c), d), h), j), l), m), s) občanského zákoníku. Ostatní povinná sdělení obsahuje objednávkový systém našeho e-shopu. Spotřebitel – kupující objednáním zboží příslušným tlačítkem našeho e-shopu pro závazné objednání zboží „Objednat se závazkem platby“ potvrzuje souhlas s obsahem těchto obchodních podmínek potvrzuje též, že mu prodávající tato povinná sdělení poskytl před objednáním zboží a že jim spotřebitel porozuměl.
 6. Spotřebitel – kupující též objednáním zboží příslušným tlačítkem našeho e-shopu pro závazné objednání zboží „Objednat se závazkem platby“ potvrzuje, že jsou mu srozumitelné jednotlivé technické kroky vedoucích k uzavření smlouvy, je mu zřejmá možnost zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a bylo mu umožněno zkontrolovat a případně měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

Vznik kupní smlouvy, dodací podmínky a způsob platby

 1. Kupující bere na vědomí, že se objednáním zboží v našem e-shopu se zavazuje k zaplacení ceny zboží, a to použitím tlačítka označeného nápisem „Objednat se závazkem platby“ a to způsobem zaplacení, který si kupující při elektronickém objednání zboží zvolil nebo dohodnutým způsobem (viz níže odst. 5). Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vznikne okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím, a to jak potvrzením v internetovém obchodě, tak i potvrzením prostřednictvím e-mailu prodávajícího v případech telefonické nebo e-mailové objednávky spotřebitele. Obsah konkrétní smlouvy je dán rovněž těmito obchodními podmínkami platnými ve znění účinném ke dni objednání zboží. Se zněním těchto obchodních podmínek kupující vyslovuje souhlas elektronickým v odesláním objednávky prodejci způsobem zavedeným v našem e-shopu.
 2. Název a hlavní charakteristika zboží, které prodávající v rámci e-shopu nabízí je uvedena u konkrétního produktu.
 3. Při objednávce materiálu o přepravní váze do 3 tun dopravu zboží zajišťuje prodávající na náklady kupujícího na určené místo dodání. Cena dopravy je počítána automaticky dle váhy materiálu a je uvedena v rámci každé konkrétní objednávky. Součástí objednávky kupujícího je i přeprava zboží, nikoli skládání. V případě objednávek o přepravní váze nad 3 tuny bude kupující kontaktován prodávajícím a cena a způsob dopravy bude dohodnuta individuálně. Materiál je prodáván pouze po ucelených kusech a baleních, tak jak je nabízeno v e-shopu.
 4. Pokud zboží není skladem, prodávající objednaný materiál se souhlasem kupujícího zajistí a termín dodání bude s kupujícím sjednán.
 5. Platba je možná předem na účet, v tomto případě bude zboží expedováno po úhradě. Dále je možnost platby na dobírku u objednávek do 10 000 Kč vč. DPH po individuální dohodě s prodávajícím, v tomto případě bude přiúčtován poplatek +30 Kč bez DPH. V případě osobního odběru, na pobočce je možná platba v hotovosti, převodem nebo kartou.

Práva z odpovědnosti za vady, reklamace

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho předání. Odchylky realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost dodané zboží prohlédnout.
 2. Skryté vady je kupující povinen vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí zboží. Výskyt vady musí být oznámen způsobem uvedeným níže v odst. 7 s uvedením druhu a rozsahu vad, případně s uvedením, jak se vada projevuje. Veškeré případné vady hoblovaných materiálů, včetně vady rozměrů jednotlivých kusů hranolů a prken apod. a včetně případné záměny materiálů, se považují za vady zjevné. Pokud zboží se zjevnými vadami začne kupující zpracovávat, nemůže mu být přiznána žádná práva z odpovědnosti za vady, náhrada škody vzniklá opracováním, montáží a povrchovou úpravou.
 3. Kupující – spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto právo mu však nenáleží v případech stanovených zákonem (např. dle § 2167 občanského zákoníku mu nenáleží v případě, že si kupující sám vadu způsobil). V případě uplatnění oprávněných nároků z vad dodá prodávající náhradní zboží, nebo poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající povaze a rozsahu vady.
 4. Prodávající rozhodne o reklamaci vad zboží ze strany spotřebitele do tří pracovních dnů od jejího uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace vad ze strany spotřebitele, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 5. Kupující není oprávněn uplatnit nárok z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením, znečištěním nebo nevhodným skladováním zboží u kupujícího. Kupující bere na vědomí, že uskladněné zboží je nutné chránit před přímým slunečním svitem, vodou a vlhkem. Za vadu se nepovažuje opotřebení věci způsobené jejím užíváním.
 6. Pro rozsah odpovědnosti za vady a práva kupujícího, který není spotřebitelem, platí ustanovení Všeobecných obchodních podmínek společnosti HAPex s.r.o. ze dne 24. 8. 2023 a dle čl. 10 ve znění, které se netýká spotřebitele.
 7. Reklamaci je možné uplatnit v sídle firmy HAPex s.r.o. nám. E. F. Buriana 777/6a, Hradec Králové 50004 písemně nebo elektronicky na email nebo do datové schránky uvedené v oddíle „Obecná ustanovení“ odst. 1 těchto obchodních podmínek prodávajícího

Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

 1. Ustanovení tohoto oddílu obchodních podmínek „Právo kupujícího odstoupit od smlouvy“ v odst. 1. až 7. se vztahují na ty nákupy v internetovém obchodě, kdy kupujícím je spotřebitel a byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (§ 1820 občanského zákoníku). Kupujícím se rozumí v níže uvedených ustanoveních tohoto oddílu v. 1. až 7. spotřebitel. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Takovéto oznámení může kupující zaslat i na formuláři uvedeném v příloze k těmto obchodním podmínkám – viz. odst. 7 níže v tomto oddíle těchto obchodních podmínek. Takovéto oznámení kupující zašle buď písemně registrovanou poštou na adresu prodávajícího, nebo elektronicky na e-mailovou adresu, nebo datovou zprávou do datové schránky, vše uvedené v oddíle „Obecná ustanovení“ odst. 1 těchto obchodních podmínek prodávajícího. Právo na takové odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel nemá v případech kupních smluv vyjmenovaných v ust. § 1837 občanského zákoníku. Ohledně dodávek nabízených naším e-shopem se jedná zejména o případy:

  - dodávky zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

  - dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 2. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení, včetně ceny dopravy za dodání ke spotřebiteli. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zpět zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 3. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá na své náklady prodávajícímu (náklady na vrácení zboží prodávající neproplácí) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí, a to na adresu prodávajícího uvedenou v oddíle „Obecná ustanovení“ odst. 1, ledaže prodávající kupujícímu určí jiné místo, do kterého požaduje vrácení zboží. Dodání na toto jiné místo však pro kupujícího nemůže být obtížnější nebo nákladnější než dodání na adresu uvedenou v oddíle „Obecná ustanovení“ odst. 1.
 4. V případě, že kupující, byť včas odstoupil od smlouvy, nevrátí zboží v řádném stavu (zejména není-li zboží kompletní, nebo je poškozené, nebo znečištěné, nebo je snížena jinak jeho hodnota v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží), má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti pohledávce kupujícího vůči prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.
 5. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.
 6. Kupující, který není spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit jen za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v ustanoveních nevztahujících se ke spotřebitelským smlouvám a dle Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího vydaných dne 24. 8. 2023 v rozsahu ustanovení netýkajících s práv spotřebitele.
 7. Přílohou těchto obchodních podmínek je poučení kupujícího – spotřebitele a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle vl. nař. č. 29/2023 Sb. Kupující prohlašuje, že toto poučení si přečetl spolu s těmito obchodními podmínkami a je seznámen s tím, že může použít k odstoupení od smlouvy vzorový formulář uvedený v této příloze.

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím

 1. Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
 2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
 3. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců, pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.
 4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Závěrečná ustanovení

 1. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu § 1820 občanského zákoníku, (tj. v případě nákupu prostřednictvím e-shopu náklady internetového připojení) nese kupující.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.
 3. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud takovouto možnost při objednání zboží umožňuje objednávkový formulář e-shopu.
 4. Skutečnost, že zboží lze na e-shopu objednat nemusí znamenat, že je zboží skladem. Pokud skladem nebude, bude kupující kontaktován prodávajícím a bude smluvena náhrada.
 5. Obrázky v e-shopu jsou pouze ilustrační.
 6. Náš e-shop umožňuje kupujícímu archivaci a reprodukci objednávky, jejího potvrzení, další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a těchto obchodních podmínek, vše podle data a času uskutečnění. Způsob archivace a reprodukce umožněný technickými podmínkami našeho e-shopu si zvolí a provede sám kupující.
 7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené s kupujícím – spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Tento orgán je též příslušným k vyřizování stížností kupujícího – spotřebitele na postup prodávajícího při provozu tohoto e-shopu.
 8. Stížnost na vyřizování objednávky a další chování prodávajícího může podat kupující u statutárního orgánu prodávajícího, a to jednatele společnosti, a to podáním učiněným některým ze způsobů komunikace dle oddílu „Obecná ustanovení“ odst. 1 těchto obchodních podmínek. Statutární orgán nebo jím pověřená osoba se vyjádří k obsahu stížnosti do sedmi dnů od jejího doručení prodávajícímu.
 9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. 8. 2023

Příloha

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího – spotřebitele v našem e-shopu a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží. Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty – vše uvedeno v oddíle „Obecná ustanovení“ odst. 1 těchto obchodních podmínek prodávajícího). Můžete použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. K tomu, aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Případy, kdy nemáte právo na vrácení těchto peněžních prostředků, nebo se lhůta k vrácení prodlouží, jsou uvedeny v oddíle „Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy“ obchodních podmínek prodávajícího. Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení v PDF)Aktuální informace,
akce a nabídky!
Sledujte nás na:
EUTR 995/2010 Control 2015
Provozovatelem webu je společnost HAPEX s.r.o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookies
Upravit nastavení
Přijmout vše