Smluvní podmínky

Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen "obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese shop.hapex.cz (dále též jen "e-shop"), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (HAPex s.r.o., nám.E.F. Buriana 777/6a, Hradec Králové, 50004, IČ: 25918231, DIČ: CZ25918231) a kupujícího.
 2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; veškeré citované právní předpisy se rozumí ve znění pozdějších předpisů.
 3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka kupujícího doručená prodejci. Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a prodejcem – HAPex s.r.o. Po přijetí objednávky od kupujícího bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Tímto potvrzením o přijetí objednávky se potvrzuje doručení návrhu na uzavření kupní smlouvy.
 2. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je doručená objednávka prodejci, kupní smlouva v takovém případě vzniká akceptací tohoto doručeného návrhu prodejcem. Prodávající potvrdí akceptaci objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.
 3. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.
 5. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit podle situace na trhu a v důsledku cenových vlivů. Uvedená cena v ceníku e-shopu zboží je závazná v den prezentace na stránkách e-shopu. Obrázky v e-shopu jsou pouze ilustrační.

Dodací podmínky a způsob platby

 1. Při objednávce materiálu o přepravní váze do 3 tun dopravu zboží zajišťuje prodávající na náklady kupujícího na určené místo dodání. Cena dopravy je počítána automaticky dle váhy materiálu a je uvedena v rámci každé konkrétní objednávky. Součástí objednávky kupujícího je i přeprava zboží. V případě objednávek o přepravní váze nad 3 tuny bude kupující kontaktován prodávajícím a cena a způsob dopravy bude dohodnuta individuálně. Materiál je prodáván pouze po ucelených kusech a baleních, tak jak je nabízeno v e-shopu.
 2. Pokud zboží není skladem, prodejce objednaný materiál se souhlasem kupujícího zajistí a termín dodání bude s kupujícím sjednán.
 3. Platba je možná předem na účet, v tomto případě bude zboží expedováno po úhradě. Dále je možnost platby na dobírku u objednávek do 10 000 Kč vč. DPH po individuální dohodě s prodávajícím, v tomto případě bude přiúčtován poplatek +30 Kč bez DPH. V případě osobního odběru, na pobočce je možná platba v hotovosti, převodem nebo kartou.
 4. Cena poštovného je vypočítávána na základě váhy materiálu a vzdálenosti doručení dle tarifu Top Trans. Ceny se pohybují od 81 Kč vč. DPH do 8.901 Kč vč. DPH.
  Přesné rozdělení cen v závislosti na váze a vzdálenosti naleznete v tabulce cen dopravy níže. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
  Hmotnost Vzdálenost do 100 km Vzdálenost do 200 km Vzdálenost do 300 km
  do 0,5 kg 81 Kč 90 Kč 113 Kč
  do 5 kg 160 Kč 180 Kč 225 Kč
  do 15 kg 235 Kč 273 Kč 300 Kč
  do 30 kg 368 Kč 433 Kč 485 Kč
  do 50 kg 479 Kč 597 Kč 673 Kč
  do 75 kg 632 Kč 770 Kč 869 Kč
  do 100 kg 750 Kč 920 Kč 1047 Kč
  do 150 kg 1013 Kč 1245 Kč 1428 Kč
  do 200 kg 1197 Kč 1494 Kč 1716 Kč
  do 300 kg 1521 Kč 1919 Kč 2224 Kč
  do 400 kg 1794 Kč 2294 Kč 2663 Kč
  do 500 kg 2036 Kč 2626 Kč 3065 Kč
  do 700 kg 2453 Kč 3208 Kč 3775 Kč
  do 1000 kg 2966 Kč 3952 Kč 4695 Kč
  do 1500 kg 3636 Kč 4972 Kč 5983 Kč
  do 2000 kg 4164 Kč 5825 Kč 7075 Kč
  do 2500 kg 4599 Kč 6579 Kč 7308 Kč
  do 3000 kg 4959 Kč 7212 Kč 8901 Kč

Reklamace, záruka

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho předání. Odchylky realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost dodané zboží prohlédnout.
 2. Rovněž tak skryté vady, které mělo zboží v době plnění, kdy kupující objektivně měl možnost zboží prohlédnout, je kupující povinen vytknout neprodleně, nejpozději však do 24 měsíců od uvedené prohlídky. Výskyt vady musí být oznamován písemně s uvedením druhu a rozsahu vad. Veškeré případné vady hoblovaných materiálů, včetně nesprávné vlhkosti, se považují za vady zjevné. Pokud zboží se zjevnými vadami začnete zpracovávat, nemůže Vám být přiznána žádná náhrada škody vzniklá opracováním, montáží a povrchovou úpravou.
 3. V případě uplatnění oprávněných nároků z vad dodá prodávající náhradní zboží nebo poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající povaze a rozsahu. V případě nemožnosti nebo zmaření dodávky náhradního zboží nebo odmítnutí slevy z ceny zboží, má kupující právo od příslušné kupní smlouvy odstoupit.
 4. Rozhodnutí o reklamaci zboží se provede do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace vad včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 5. Pro odpovědnost za vady platí zákonná záruční doba, popřípadě může být rozšířena po dohodě smluvních stran.
 6. Kupující není oprávněn uplatnit nárok z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením nebo skladováním zboží u kupujícího. Kupující bere na vědomí, že uskladněné zboží je nutné chránit před přímým slunečním svitem, vodou a vlhkem.
 7. Reklamaci je možné uplatnit v sídle firmy HAPex s.r.o. nám. E. F. Buriana 777/6a, Hradec Králové 50004 písemně nebo na emailu shop@hapex.cz.

Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

 1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Právo na takové odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel nemá v případě kupní smlouvy (i) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, (ii) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (iii) dalších případů stanovených zákonem.
 2. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení včetně ceny dopravy za dodání ke spotřebiteli.
 3. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí. Kupující, který není spotřebitelem má právo od kupní smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez originálních obalů (palubky a podlahovky) nebo je poškozené, má prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči prodávajícímu na vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.
 6. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.
 7. Prodávající nehradí spotřebiteli náklady na vrácení zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem

 1. Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
 2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců, pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.
 4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Závěrečná ustanovení

 1. Název a hlavní charakteristika zboží, které prodávající v rámci e-shopu nabízí je uvedena u konkrétního produktu.
 2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu § 53 odst. 4) písmeno h) občanského zákoníku, (tj. v případě nákupu prostřednictvím e-shopu náklady internetového připojení) nese kupující.
 3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 4. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 5. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou tyto obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy a s vyslovením souhlasu s jejím obsahem kupujícím uvedeným v objednávce doručené prodejci.
 6. Skutečnost, že zboží lze na e-shopu objednat nemusí znamenat, že je zboží skladem. Pokud skladem nebude, bude kupující kontaktován prodávajícím a bude smluvena náhrada.
 7. Obrázky v e-shopu jsou pouze ilustrační.
 8. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu-spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.
 9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
 10. Informace k EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 11. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10.2018.
Aktuální informace,
akce a nabídky!
Sledujte nás na:
EUTR 995/2010 Control 2015